سامانه مدیریت دانش شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
مشاهده درخت واره شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
تعیین سطوح دسترسی به درخت واره برای گروهها
فرم طراحی درخت واره گزارش گیری بر اساس کلمات کلیدی تعیین گروههای دسترسی و انتساب افراد به این گروهها